For Sekretariatet:
Brugernavn

Kodeord

Husk Login
 
 
Foreningen > Sidste nyt

Sidste nyt

Denne side opdateres ikke længere, men bevares for historikkens skyld.

 

 

 

 

10.10.09 Indslag om vejsagen Risbækvej i DR1 TV-avisen 18.30. Dvs om nedklassificering til privat fællesvej.

05.10.09 Vordingborg Kommune oplyser at Børge Spohr "har stillet sine ansøgninger om miljøgodkendelse på begge sine ejendomme i bero på nuværende tidspunkt." Det drejer sig om udvidelser af svinebesætninger på Skullebjergvej 6 og Sdr. Landevej 7.

10.9.09 På spørgsmål fra ØN oplyser Vordingborg Kommune, at politisagen om ulovligt byggeri af svinestald ti 13.000 svin på Risbækvej 5, nu snart 2 år senere, er afsluttet med en minimal bøde: "Allan Jensen har modtaget et bødeforlæg fra poltiet på 10.000 kr for at opføre
byggeri uden byggetilladelse. Allan Jensen har valgt at betale bøden og dermed er sagen afsluttet uden retsag."

28.5.09 ØN sender, på anmodning af Miljøklagenævnet, supplerende bemærkninger til sagen Risbækvej 5. Miljøklagenævnet "finder, at betingelserne for at tage klagen op til reallitetsbehandling er opfyldt."

25.5.09 Vordingborg Kommune oplyser at politisagen angående det ulovlige byggeri af svinestald mv på Risbækvej endnu ikke er afsluttet. Byggeriet blev politianmeldt af kommunen d. 8. november 2007. Kommunen undlader at besvare ØN's spørgsmål om hvorvidt kommunen har henvendt sig til Statsadvokaten i anledning af politiets langsomme arbejde, og undlader at imødekomme ØN's ønske om begrundelse for hvorfor kommunen ikke har gjort det.

5.5.09 ØN sender klage til Miljøklagenævnet over tillægget til miljøgodkendelse vedrørende transportvilkåret. Hovedargumenterne er, at kommunens argumentation er selvmodsigende og ikke korrekt underbygget, samt et udtryk for ulovlig forskelbehandling til fordel for landmanden.

2.4.09 Kommunen oplyser at der foreligger en gylleaftale fra juni 2008 mellem Risbækvej 5 og Klintevej 301 (samme ejer), om overførsel af 200 m3 gylle årligt fra Klintevej 301 til gyllebeholderne på Risbækvej 5. Dvs udbringningen d. 31.3. var lovlig - gyllen stammede angiveligt fra Klintevej 301, og kan/skal hermed udbringes på Kintevej 301´s gyllearealer. Denne aftale umuliggør effektiv kontrol med gylleudbringningen. Eksempelvis kan der nu lovligt køres gylle fra beholderne på Risbækvej 5 på arealerne ved Høvblege, som blev udtaget fra den endelige miljøgodkendelse af hensyn til den truede sommerfugl Sortplettet Blåfugl. Dette vil kunne lade sig gøre, ved at Klintevej 301 indgår aftale med Liselundvej 38 som ejer arealerne ved Høvblege - da ingen af disse mindre landbrug er omfattet af miljøgodkendelse.  - Hvorfor har kommunen ikke oplyst om denne aftale før?

31.3.09 Mindst 10 læs gylle fra Risbækvej 5 er ulovligt kørt ud på matrikel 26L, der foreligger ifg. kommunens hidtidige oplysninger ingen gylleaftaler. Kommunen er gjort opmærksom på det. Et medlem af Østmøn Naturforening har dokumenteret ulovlighederne fotografisk, men blev ved middagstid kontaktet af det lokale politi, som ejeren af Risbækvej 5 havde henvendt sig til for at anmode om at få fotograferingen stoppet.

Marts 2009 De ulovlige tunge transporter til og fra Risbækvej 5 via Bøgebjergvej af grise mv er genoptaget. Kommunen vil med et tillæg til miljøgodkendelsen lempe vilkåret om tvangsrute, men eksterne tunge transporter skal stadig foregå via tvangsruten direkte fra Klintevej til Risbækvej 5.

d. 23.2.09 indslag i P4 morgenregionalen og TV2Øst m.fl.  om Risbækvej 5, interview med formanden for Danmarks Naturfredningsforening lokalafdelingen, Ole Meyer, og formanden for Vordingborg Kommune Miljøudvalg Erling B. Nielsen(SF) og Jørn Elo Hansen(V) . Politikerne siger fejlagtigt, at kommunen ikke havde andre muligheder end at søge miljøgodkende projektet. ØN har gjort dem opmærksom på de muligheder Husdyrloven giver for at stoppe landmanden. Læs brevet.

d. 20.2.09
oplyser Vordingborg Kommune i svar på henvendelse fra Østmøn Naturforening bl.a.:
.Vordingborg Kommune har den 14. janaur 2009 indgivet politianmeldelse om manglende overdækning af gyllebeholderne på Risbækvej 5. Sagen er ikke afgjort. Da der er tale om en verserende poltisag er der desværre ikke aktindsigt i sagens dokumenter jf. § 2 i offentlighedsloven (lov nr 572 af 19.12.85 med senere ændringer). Kommunens afslag på aktindsigt kan påklages til Miljøklagenævnet. I kan evt søge aktindsigt hos politiet
- Med hensyn til 2 m bræmmer er kommunens naturafdeling opmærksom på at der har væretproblem i forhold til at overholde lovgivningen. Kontrol med bræmmerne er derfor prioriteret højt i år.

D. 23.1.09
blev der på politiets opfordring afholdt "forsoningsmøde" på politistationen mellem gårdejer Allan Jensen og borger Dan Thygesen, angående svinetransporter og andre tunge transporter på Risbækvej. Selv om miljøgodkendelsen pålægger alle tunge transporter undtaget gylle, at køre den korteste vej fra Risbækvej 5 til Klintevej, så insisterer Allan Jensen på at lade transporterne gå den anden vej, via Bøgebjergvej. Hvilket politiet åbenbart helst ser at Dan Thygesen finder sig i. På mødet blev det aftalt at kommunens
krav
i miljøgodkendelsens fremover bliver overholdt.  Allan Jensen har skrevet et brev til sine leverandører, hvori han opfordrer dem til at køre den lovpligtige rute direkte fra Klintevej til Risbækvej 5. Vejstykket frem til Bøgebjergvej må kun anvendes til intern trafik i forbindelse med gyllespredning. Ved parkering langs Risbækvej samt ved kørsel med tunge transporter skal alle parter sikre at der på vejen friholdes mindst 3 m til passage for rednings- og brandkøretøjer.

D. 15.1.09 holdt medlemmer af ØN's bestyrelse møde med Karen Brunsgaard fra Vordingborg Kommune angående Svend-Erik Spohrs aftægtsbolig på Sdr. Landevej 81. Konklusionen er, at der ikke er begået procedurefejl, og at selv om det er kritisabelt at landzonetilladelsen er tildelt til et byggeri på et så naturskønt område uden at overveje andre løsninger, eller byggeriets nødvendighed, så er alle hørings- og klagefrister forlængst overskredet. Sagen er afsluttet. 

Nytår 2009 Miljøchef Peter Møller havde bebudet, at hvis Risbækvej 5 gylletanke ikke var overdækket til nytår 2009, så ville dette udløse ny politianmeldelse af gårdejeren - tankene er ikke overdækket.
23.12.08
sidste frist for klager mht Risbækvej 5.

Miljøgodkendelsen Risbækvej 5 annonceret
i Sydsjællands Tidende d. 26.11.08. med klagevejledning.

5.11.
Miljøsekretariatet holdt møde med politiet d. 5.11. angående politianmeldelsen af det ulovlige byggeri, dvs kommunen gør en indsats for at politiet opprioriterer sagen. Trods forespørgsel har ØN ikke fået noget at vide om evt. resultat af dette møde.

Miljøgodkendelsen Risbækvej 5 vedtaget
af Miljøudvalget d. 4.11.08. Arealerne ved Høvblege udtaget af hensyn til Sortplettet Blåfugl. Klagefrist til Miljøklagenævnet: Inden  d. 24.12.08 skal klagen være afleveret hos kommunen.

Borgermøde 28.10. Arrangeret af kommunen, emne Risbækvej 5.
Miljø & Teknik gjorde rede for deres behandlng af sagen. ØN kom med kritiske oplæg bl.a. om overtrædelser af habitatdirektivet og at det benyttede staldsystem er ulovligt fordi det ikke overholder Husdyrlovens  krav om 15% ammoniaktabsreduktion (fejl i kommunens beregninger). Miljøchef Peter Møller oplyste, at de holder møde med politiet d. 5.11. angående politianmeldelsen af det ulovlige byggeri, dvs kommunen gør en indsats for at politiet opprioriterer sagen.

Generalforsamling ØN 26.9.08.
Der var i omegnen af 25 deltagere, referat er på vej.

Dialogmøde 17.9.08
med Østmøn Lokalråd og politikerne Birgitte Steen Jørgensen (R), Fleeming Tejmers (S) og Ivan Toldborg (V). Mødet var åbent for alle intersserede, og emnet Risbækvej 5 fyldte meget. ØN ovverrakte denne anmodning til politikerne.  Politikerne stillede os i udsigt et møde om Risbækvej 5 alene, forslagsvis sidst i oktober. Dette møde vil blive annonceret her på siden.

Anonym kilde fortæller, at luftbåren gylleforurening til vandværkets luftindtag skal have været årsagen til forureningen af Lendemarke Vandværks vand. Se lignende tilfælde.

Læs Ø.N.'s brev til de politiske partiers miljøordførende m.fl. d. 8.9.08.

Sjællandske
uge 36: Allan Jensen har fået en bøde på 4.000 kroner "for at have 3.500 flere svin på Risbækvej 5, end tilladelsen gik på".

Møde med Miljø og Teknik d. 25.8.08. vedr. Risbækvej 5

Bestyrelsen (Ø.N.) bad om et møde i anledning af at et medlem havde opdaget, at en del af det område ansøger vil sprede gylle på, allerede er taget i brug som grusgrav af den tidligere ejer af Risbækvej 5. Iagttagelsen understøttes af satellitbilleder (Google Maps). Det er ikke tilladt at sprede gylle i en grusgrav.

Kommunen mente, der vil gå et par måneder til miljøgodkendelsen for Risbækvej 5 foreligger.

Kommunen har modtaget mange klager over lugtgener fra det ulovlige anlæg.

De mange høringssvar indeholder "tungt vejende" argumenter - den største bekymring går på nitrattilførsel til Busemarke Mose.

 

 
Hit nr. 4729
 
 

Powered By CMSimple | Design By DCWD